INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI VE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

Turizm ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önem taşıyan bir sektördür. Turizmden elde edilen gelirin artırılabilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların etkin kullanılabilmesi turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin kısmen kontrol edebilecekleri konular arasındadır. Konaklama işletmeleri, turizm sektörünün varlığı ve sürdürülebilirliği açısından önem taşımaları, sektör içinde önemli paya sahip olmaları ve işletme yönetimi anlamında birçok uygulama alanı bulmaları nedeniyle çalışma kapsamına alınmışlardır. Çalışmanın amacı konaklama işletmeleri tarafından kullanılan stratejik yönetim muhasebesi uygulamaları ve bütünleşik bilgi sistemlerinin işletme performansına etkisinin tespit edilmesidir. Çalışma amacı doğrultusunda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerin tamamına anket veri toplama tekniği uygulanarak araştırma yapılmıştır. Otellerde kullanılan stratejik nitelikli uygulamalar ve bütünleşik bilgi sistemleri tespit edilmiş, bu sistem ve uygulamaların işletme performansına olan etkileri istatistiksel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde stratejik yönetim muhasebesi araçlarının ve bütünleşik bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmüş, uygulanan sistem ve araçların işletme performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Konaklama İşletmeleri, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Bütünleşik Bilgi Sistemleri

References