INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DIŞLANMA SEBEPLERİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Sosyal dışlanma ve sonuçları, üniversite ortamında gerek öğrenciler gerekse yönetimtarafından istenmeyen bir durumdur. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal dışlanma sebeplerininbelirlenmesiniamaçlayan bu araştırmanın evreni Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu öğrencileridir. Aralık 2018’de gerçekleştirilen araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanan sosyal dışlanma ölçeği Özhasar’ın (2013) çalışmasından yararlanılarak geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında 411 adet anket formu toplanmıştır. Alanda toplanan veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sosyal dışlanmaya sebebiyet veren en önemli iki faktör, yoksulluk (1,37 ± 0,81) ve eğitim seviyesidir (1,35 ± 0,73). Sosyal dışlanma sebeplerinden en düşük etkiye sahip iki faktör ise şive (1,20± 0,64) ve dinî inanç/mezhep tercihidir (1,19 ± 0,64).Keywords
Sosyal Dışlanma Faktörleri, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu.

References