INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN İNDEKS DEĞERLENDİRMESİ

Küreselleşmenin göstergesi ve yerel kültürün bir parçası olan gastronomi turizmi yerel gıdaları tanıtan ve bölgenin tarım ve ekonomisini geliştiren hizmet grubudur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gastronomi turizmiyle ilgili yapılan çalışmalarda ekonomik etkiye ne ölçüde değinildiğini araştırmak ve bu bilimsel araştırmaların indeks çalışmasını yapmaktır. Bu nedenle Türkiye’de gastronomi turizmin ekonomik etkileriyle ilgili çalışmaların araştırılması, gerekli literatürün toplanması ve derlenmesi, gastronomi bilimi açısından indeks çalışmasının yapılması önem kazanmaktadır. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, gastronomi ve gastronomi turizmi kavramları açıklanmıştır. Ardından Türkiye’de gastronomi turizmi ve gastronomi turizminin ekonomik etkileri konuları üzerinde durulmuştur. Araştırmada indeks değerlendirilmesi yapılmış ve değerlendirmeye göre gastronomi turizminin ekonomik etkileri gelir yaratmak, istihdam sağlayarak işsizliği azaltmak, rekabeti artırmak, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü etkilemek, bölgesel kalkınmayı sağlamak, üretimi ve verimliliği artırmak, alt yapının etkinliğini sağlamak ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Gastronomi Turizmi, Ekonomi, Turizm ve Ekonomi

References