INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİJİTAL PAZARLAMA KAPSAMINDA İÇERİK PAZARLAMASI VE NETFLIX’IN GLOKAL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sürekli bir biçimde değişen pazar koşullarının ortaya çıkardığı bir sonuç olarak kabul edilen dijital pazarlama kavramı, pazarlama aktivitelerinin teknoloji ile bütünleşmesi sonucu ulaştığı sanal ve gerçeğe dönüşebilme imkanı olan boyutunu temsil etmektedir. Dijital pazarlama, temelinde internet sisteminin bulunduğu, bilgi teknolojilerinin sağlamış olduğu bütün fırsatlardan yararlanarak, tutundurma faaliyetlerinin çok daha geniş kitlelere daha etkin bir biçimde ulaştırılmasını amaçlayan bir pazarlama türüdür (Merisavo, 2006, s.6). Dijital mecralardaki örnekleri giderek artan içerik pazarlaması, işletmelerin çevrimiçi veya çevrimdışı biçimde pazarlamayı tasarladıkları ürünle ilgili olarak, müşterinin bilgi sahibi olmasını sağlayan, mal ve hizmetle ilgili değer ortaya koyan ve müşteriyi işletme ve markaya bağlama hedefinde olan web sayfası tasarımı, grafik oluşturma, metin ve video araçlarını içeren pazarlama yöntemi olarak açıklanabilir. Internet kullanım oranının hızla yükseldiği günümüzde müşterilerin satın alma kararı verme aşamasındaki bilgi ihtiyacına cevap veren pazarlama anlayışı içerik pazarlamasının doğmasında etkili olmuştur (Karkar, 2015, s.337). Global işletmeler, farklı pazar bölümlerinde etkin olabilmek için, yerel (lokal) özellikleri doğru bir biçimde belirlemek, pazarın yapısı ve gerektirdiği koşullara uyumlu esnek ve adapte edilebilen pazarlama karmaları geliştirmek durumundadır. İşletmelerin pazarların tümünde uygulayabileceği nitelikte standartların zaman içerisinde farklı beklenti, istek ve talepte bulunan tüketici ihtiyaçlarına yanıt vermede zorlanması sonucuna bağlı olarak, küresel işletmelerin pazarlama karması bileşenlerinde ve stratejilerinde yenilik ve geliştirmeye başvurdukları görülmektedir (Ekinci, 2010, s.127). Bu çalışmada Netflix içerik sağlayıcısı’nın tutundurma karması bileşeni olan reklam stratejilerinde kullandığı glokalizasyon çalışmaları incelenecektir. Çalışmanın ana amacı, Netflix içerik sağlayıcısında yer alan dizi ve filmlere ait reklamlardaki glokalizasyon örneklerinin analizini yaparak, glokal pazarlama stratejileri konusunu somut örneklerle desteklemektirKeywords
Dijital Pazarlama, İçerik Pazarlaması, Glokalizayon

References