INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILIKLI MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Karşılıklı Mutluluk Düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Nicel bir araştırma olan bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinden oluşmaktadır (n=600). Araştırmada 2017 yılında Ekşi ve arkadaşları tarafından uyarlanan “Karşılıklı Mutluluk Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek online olarak tüm sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine gönderilmiş ve bir hafta içerisinde geri dönmeleri istenmiştir. Araştırmada 313 öğrenciden geri dönüş olmuştur. Geri dönüş oranı % 52,1 olarak gerçekleşmiştir.Analizlerde kullanılacak test tekniklerini belirlemek için normallik testi yapıldı. Tablodaki verilere göre Shapiro-Wilk testinin anlamlılık değeri p<0,05 olduğundan dağılım, normal dağılım göstermediği için analizlerde parametrik olmayan test tekniklerinden faydalanıldı. Bulgular: Araştırmanın bulguları, Katılımcıların yaklaşık %82,4’ünü bayan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğintümü için Cronbach's alfa değeri ,835 olarak bulunmuştur. Karşılıklı Mutluluk ölçeğindeki ifadelere katılım düzeylerine bakıldığında katılım düzeyi en yüksek (%93 ile) olan ifade “Değer verdiğim kişilerin mutlu olmasını sağlarım.”;en yüksek kararsızlık ile katılım düzeyi en düşük (yaklaşık %28) olan ifade ise “Büyük bir endişem ya da kaygım yok.” ifadesidir. Sonuç: Karşılıklı mutluluk ölçeği ifadeleri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01).İfadeler arasındaki en yüksek ilişki “Kendimin ve çevremdekilerin mutlu olduğuna inanıyorum.” ile” Etrafımdaki insanlar kadar mutlu olduğuma inanıyorum.” ifadeleri arasındadır (p<0,01). Sonuç olarak, Ankete katılan öğrencilerin endişe ve kaygılarının olduğu görülmektedir. Bu ifadenin altında yatan birçok neden bulunabilir. Katılımcı öğrencilerin kesinlikle katılmadıkları ifadelerin en düşüğü “Çevremdekiler tarafından olumlu değerlendirildiğimi hissediyorum.” ifadesidir.Keywords
Mutluluk, Kaygı, Öğrenci.

References