INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKULLARIN FİZİKSEL YAPISINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada, farklı tür ve kademede öğrenim gören öğrencilerin, okullarının fiziksel yapılarına yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundaki verilerin elde edilmesi için nicel araştırma modeli kapsamında yer alan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili, Üsküdar ilçesinde öğrenim gören 569 öğrenci katılmış olup bunların yüzde 50.3’ü kız, yüzde 49.7’si ise erkektir. Araştırma kapsamında veri toplamak okulların fiziki yapısının eğitim ve öğretim açısından uygunluğu ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin okul bahçelerini yetersiz olarak görmektedir. Öğrenciler okul içerisinde en çok tuvaletlerin yetersizliğinden, okul dışında ise okul kantininin uygun olmamasından şikayet etmektedir. Bulgulara genel olarak bakıldığında, yaş ilerledikçe okula yönelik eleştirilerin arttığı görülmektedir. Dolayısıyla en olumlu görüş ilkokul öğrencilerindedir. İlkokul öğrencilerine en yakın yakın görüş ortaokul öğrencilerindedir. İmam hatip ortaokulu öğrencileri görüş açısından daha çok lise öğrencilerine benzemektedir. Lise türleri arasında ise bir farklılık bulunmamaktadır.Keywords
Okulların fiziki yapısı, öğrenci görüşü

References