INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KENDİMİ BİLİYORUM, KORK(M)UYORUM! YENİLİKLERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA DİJİTAL ÜSTBİLİŞİN ROLÜ

Bu araştırmanın amacı gençlerin dijital üstbiliş düzeylerinin kompulsif sosyal medya kullanımı ve yenilikleri kaçırma korkusu (Fomo) davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anakütlesini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Kota örnekleme yöntemiyle belirlenen 699 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, kümeleme ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin üstbiliş düzeyleri açısından dört kümeye ayrıldığını göstermektedir. İlgili kümeler kontrolsüzler, ihtiyatlılar, kontrol bendeciler ve şüpheliler olarak isimlendirilmiştir. Ders esnasında telefon kullanmayarak derse odaklanma eğilimi en yüksek küme ihtiyatlılar kümesi iken derste telefon kullanarak kendilerini kontrol edemeyip odaklanmada problem yaşayan küme kontrolsüzler kümesidir. Üstbiliş stratejileri geliştirerek bu olumsuz durumu bertaraf etmeleri önerilmektedir. Kontrolsüzler kümesi yenilikleri kaçırma korkusu ve sosyal medya bağımlılığı en yüksek kümedir.Keywords
Dijital üstbiliş, Fomo, Sosyal Medya Bağımlılığı, Yenilikleri Kaçırma Korkusu

References