INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLA

Turizmin etik boyutunu zorlayan çocuk işçiler, cinsel istismar kapsamında değerlendirilmesi gereken cinsel ilişki amaçlı seyahatler günümüzün önemli sorunlarındandır. Bu sorunlara yönelik uluslararası boyutta, çalışma yaşları, çalışma standartları gibi konularda temel ilke ve kurallar belirlenmiştir. Belirlenen ilkelere uygun olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü ve kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar çocukların korunmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Turizmde çocuğa ilişkin önemli bir yaklaşım da çocuğun bir turist olarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı, turizmdeki çocuk işçiler ve çocuk turistlere yönelik uygulamaların mevcut durumunun belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada, doküman incelemesi yapılarak; turizm etiği ve bireylerin turizm hakkı kapsamında çocukların turist olarak hakları, çocuk işçiliği ile çocuk seks işçisi sorunları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda turizmde çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmaların çeşitli düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Ancak belirlenen mevcut uluslararası ilke ve kuralların yanı sıra, turizm faaliyeti içerisinde yer alan çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermeyen bir seyahat süreci sağlamaya yönelik temel standartlar ve uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Çocuk turizmi; Çocuk işçi, Turizmde etik; Turizmde çocuk hakları

References