INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜTSEL BİLGELİK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğrenme, insanoğlunun yaşamının ilk gününden itibaren varlığını sürdürebilmesinin en önemli adımıdır. Günümüz dünyasında öğrenmenin bireyler, örgütler ve toplumlar için önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Artık ayakta kalmak isteyen herkes ve her şey değişimle gelen yenilikleri öğrenmek, rekabet edebilmek ve “Yeni Bilgi” üretebilmek için sürekli ve etkin öğrenmeyi öğrenmek zorundadır. Dolayısıyla özellikle örgütlerin bu süreci etkin yönetebilmeleri için örgütsel öğrenmeyi içselleştirmeleri ve örgüt kültürünün temel yapıtaşı haline getirmeleri gerekmektedir. Çevrelerinden, paydaşlarından ve deneyimlerinden sürekli öğrenen örgütler, bilgiyi yönetme becerilerini geliştirerek örgütsel bağlamda bilgeliği de yakalayabileceklerdir. Bu noktada önemli bir araç olan örgütsel bilgelik kavramı, sürdürülebilirlik, dönüşümsel liderlik, iş etiği, sosyal sorumluluk gibi disiplinlerin örgütte var olmasını ve bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme gibi eylemlerin kural ve uygulamalarını inşa etmeyi sağlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma, günümüz örgütleri için artık stratejik nitelik taşıyan örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmanın teorik kısmında öncelikle örgütsel bilgelik ve örgütsel öğrenme kavramları ile aralarındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında ise örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla Konya ilinde kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlar örnekleminde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasından elde edilen bulgular örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasında anlamlı, pozitif doğrusal orantılı ve güçlü bir ilişki olarak bulunmuştur.Keywords
Bilgelik, Örgütsel Bilgelik, Örgütsel Öğrenme.

References