INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRENCİLERİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLE KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Kariyer Uyum Yetenekleri (KUY), Yaşam Doyumu ve Kişisel Gelişim Yönelimi (KGY) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin okudukları bölümleri ile ilgili kariyer planları, hayal ettikleri kariyerlere ulaşıp ulaşamadıkları, kişisel özellikleri ile kariyer yetenekleri arasında uyumun olup olmadığını ve bu durumların yaşam doyumları ile ilgisini de incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu incelemeler araştırmaları incelemek amacıyla KUY Ölçeği, Yaşam Doyum Ölçeği ve KGY Ölçeği-II kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda Konya’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümü lisans düzeyindeki öğrencilerinden toplanan anket formlarının 254 tanesinin analiz kapsamına alınmıştır. Toplanan verilerde bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, KGY, Yaşam Doyum ve KUY arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte KGY; KUY’u istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif yönde, KGY; Yaşam Doyumu’nu anlamlı ve pozitif yönde, KUY; Yaşam Doyumu’nu anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.Keywords
Kariyer Uyum Yeteneği, Kişisel Gelişim Yönelimi, Yaşam Doyumu

References