INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Abstract


KAMU EĞİTİM HARCAMALARI İLE REFAH ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Eğitim bir ülkede refahın artmasını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple eğitime yapılan harcamalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada verilerine ulaşabildiğimiz 31 OECD ülkelerindeki 2007-2014 dönemini kapsayan süre içinde kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ile İngiliz düşünce kuruluşu “The Legatum Institute” tarafından hazırlanan refah endeksi arasındaki ilişkinin varlığını araştırmak amaçlanmaktadır. Araştırma da Panel Vektör Otoregresyon yöntemi kullanılmaktadır. Analiz sonucunda ülkelerin yapmış oldukları kamu harcamaları ile refah endeksi ve refah eğitim endeksi arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur.Keywords
OECD ülkeleri, Eğitim harcamaları, Refah Endeksi, Panel-VarReferences