INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AKILLI İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin paralelinde işletmeler için 4. Sanayi Devrimi başlamış ve bu devrimin işletmeleri büyük bir evrime yönelttiği gerçeği ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu noktada, işletmelerin bu yeni uygulamalara ve dijital dönüşüm çağına adapte olmaya başlamasıyla işletmeler artık akıllı işletmeler olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bir işletmenin akıllı işletme olarak tanımlanmasındaki en temel faktör bilgi teknolojilerini en etkin ve işletme kaynaklarına adapte edilebilir bir şekilde kullanması sonucunda mümkün olacaktır. Dijital çağda kalite, hız, maliyet ve esneklik gibi üretim yeteneklerini kullanarak etkinlik ve verimlilik sağlamaya çalışan işletmeler için endüstri devriminin sunduğu yeni teknolojilerin kullanılması işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada günümüz akıllı işletmelerin dijital dönüşüm ve endüstri devrimi sayesinde nasıl bir dönüşüm geçirdiği ve bu dönüşüm içerisinde stratejik bir araç olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin işletmelere sağladığı faydalar irdelenecektir.Keywords
Akıllı İşletmeler, Bilgi Teknolojileri, Endüstri 4.0

References