INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GIDA GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME: KÜRESEL VE ULUSAL BOYUT

Gıda kontaminasyonuna neden olan bütün tehlikeler teorik olarak önlenebilir olsa da, bu tehlikelerin doğası, yapısı, “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” kapsamında oluştuğu yerlerin bilinerek azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi, bilimsel yaklaşımlarla mücadele programlarının oluşturulması ve epidemiyolojik açıdan öneminin belirlenmesiyle azaltılabilecektir. Bu kapsamda, alınan tedbirler ile tüketiciye ulaştırılan güvenli gıdanın halk sağlığı üzerine olumlu etkisinin yanı sıra, gıda ticaretinde küresel açıdan bağlayıcı olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uyum gösterilmesinin gerekliliği sağlanmış olacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olarak Fasıl 12 kapsamında AB 178/2002 sayılı kanunu uyumlaştırarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu hayata geçirmiştir. Bu kanun içerisinde özel bir yer alan risk analizi konusu ile ilgili uygulamalar başlatılmıştır. Bu derleme içerisinde, konuyla ilgili genel tanımların yapılmasını takiben, Türkiye’de risk analizi ile ilgili yapılan kanuni düzenlemeler üzerine DTÖ, AB ve ulusal etkiler belirlenerek, uyumlaştırma ve uygulamada görülen farklılıklar değerlendirilecektirKeywords
Risk, Tehlike, Mevzuat, Uyumlaştırma, Gıda Güvenliği

References