INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Psikolojik sermaye bireylerde oluşan olumsuzluklara ve zayıf yanlara odaklanmaktan ziyade, bireyin olumlu özelliklerini ön plana çıkartarak inceleyen bir kavramdır. Tükenmişlik ise iş hayatını sürekli tehdit eden, bireyi olumsuz etkileyen aşırı iş yükü, stres, aşırı yorgunluk ve yönetim sorunlarından kaynaklanan önemli bir zihinsel ve fiziksel çöküş halidir. Bu çalışmayla, işletmelerin sahip oldukları yenilenebilen, geliştirilebilen, ölçülebilen ve yönetilebilen rakiplerine karşı rekabetçi kaynağı olan bireyin pozitif psikolojik sermayesinin önemini ortaya koymak ve aynı zamanda işletmelerde çalışan beyaz yakalıların pozitif psikolojik sermaye bileşenleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren bir Kamu işletmesinde çalışan toplam 331 beyaz yakalı çalışandan kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Psikolojik sermaye ile tükenmişlik arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
Pozitif Psikolojik Sermaye, Tükenmişlik

References