INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇOK BOYUTLU ÖĞRENCİ YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE UYARLANMASI

Bu çalışmada bir devlet üniversitesi bünyesinde eğitim veren spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam tatmini konusundaki düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmadaki veriler Spor Bilimleri Fakültesi’nde farklı sınıflarda eğitim alan 107 öğrenciden yüz yüze anket yöntemi aracılığıyla toplanmıştır. Söz konusu veri toplama aracı olarak Huebner (1994) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği’ nin (Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale) Şeten (2012) tarafından güvenilirliği yapılan Türkçe formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21,0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet, yaş, sınıf ve bölümlerine bağlı olarak yaşam tatmin düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, parçalanmış aileye sahip olan öğrencilerin yaşam tatminlerinin düşük olduğu, özel yurtta kalan öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre yaşam tatminlerinin yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Öğrenci, yaşam tatmini, mutluluk, iyi olmak

References