INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı özel güvenlik ile ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezlerinin, tezlerin yılı, türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem tekniği, konusu ve anabilim dalına göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesi yöntemidir. Araştırmada amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler 43 lisansüstü tez incelenerek toplanmıştır. Veriler frekans ve yüzdelikleri verilerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre tezlerin büyük çoğunluğu 2009-2013 yılları arasında hazırlanmış olup yüksek lisans düzeyinde tezlerdir. Çalışma gurubu olarak özel güvenlik görevlileri üzerinde daha çok çalışılırken örneklem tekniği olarak kolay ulaşılabilir yöntem tercih edilmiş ve örneklem sayısı 201-400 kişi ile tezler yürütülmüştür. Tezlerde genellikle yöntem olarak nicel araştırma türleri veri toplama aracı olarak kaynak taraması veri analizi olarak ise betimsel analiz kullanılmıştır. Tezlerin çalışma konusu ağırlıklı olarak özel güvenlik görevlileri hazırlandıkları anabilim dalı ise işletme anabilim dalıdır.Keywords
Güvenlik, Özel Güvenlik, Lisansüstü tez, İçerik analizi

References