INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada sağlık kurumlarında yalın sağlık araçlarının uygulanmasıyla gerçekleştirilen örgütsel değişime ilişkin sağlık çalışanların tutumlarının belirlenmesi ve bu tutumların cinsiyet, yaş, ünvan ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen üç adet araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Analizler Bursa ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanede çalışan 300 personelden anket yöntemi ile alınan veriler kullanılarak SPSS proğramında test edilmiştir. Analizler sonucunda yalın sağlık araçlarının uygulandığı sağlık kurumlarında çalışanların örgütsel değişime ilişkin tutumları orta düzeyde olmakla birlikte değişime karşı direnç ortalamalarının yüksek olduğu ve bu direncin yönetim tarzından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların cinsiyet ve yaşa göre örgütsel değişime karşı tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu, eğitim ve ünvanına ise göre örgütsel değişime karşı tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Değişim, Sağlık Çalışanları, Tutum

References