INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ UYGULAMASININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Çalışanların iş başarısının ve yeteneğinin sistematik olarak değerlendirilmesini ifade eden performans değerlendirme kavramı, günümüz işletmelerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından önemli bir konu halini almaktadır. İşletmeler, çalışanlarının performansını ölçmenin yanı sıra motivasyonlarını artırabilmek amacıyla ücret ile performans arasında ilişki kuran uygulamalara yönelmektedirler. Nitekim işletmelerde performans yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve performansın ücrete yansıtılması halinde çalışanlardan iyi bir motivasyon elde edilmesi mümkündür. Çalışanların motivasyonu yükseldikçe işletme açısından da performans düzeyinde artış söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının çalışanların motivasyonu üzerine etkisi ele alınmıştır. Çalışmanın örneklemini SLN Tekstil ve Moda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışan, 226 mavi yakalı çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiş, 28 soruluk bir anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 ile analiz edilmiştir. Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasında çalışan motivasyonu ile şirket performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma analizi sonucunda, performansa dayalı ücret sistemi uygulamasında çalışan motivasyonu ile şirket performansı arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre araştırma sonuçları; performansa dayalı ücret sistemi uygulamasında çalışan motivasyonu artırıldığında, şirket performansında orta düzeyde bir artış olacağını ortaya koymaktadır.Keywords
Performansa Dayalı Ücret Sistemi.

References