INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YETENEK YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR İLAÇ İŞLETMESİNDE UYGULAMA

İşletmeler, yetenek yönetimi uygulamaları ile çalışanlarını rakip işletmelere kaptırmamak ve yetenekli adayları kendilerine çekebilme adına uygulamalar ve stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle, yetenekli çalışanları elde etme ve tutmaya yönelik işletmenin gerçekleştireceği yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığa yönelik uygulamaları, çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltacaktır. Bu çalışmada da, yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın çalışanların işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış nicel bir çalışmadır. Örneklemi, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir ilaç firmasının 96 çalışanı oluşturmaktadır. Kullanılan veriler, çalışanlara ait sosyo-demografik özellikler ve çalışanların yetenek yönetimi, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden aldığı puanlardan oluşmaktadır. Yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür.Keywords
Yetenek Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti

References