INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK YETENEĞİNE ETKİSİ BİR BANKANIN KONYA ŞUBELERİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri oldukça zorlaşmıştır. İnsan unsurunun giderek önem kazanması ile stratejik insan kaynakları yönetimi de artan şekilde önem kazanmaya başlamıştır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmelerin insan kaynakları faaliyetleri ile işletme stratejilerinin birleştirilerek hedeflerle ilişkilendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yenilikçilik işletme tarafından bir ürünün, hizmetin, sürecin, politikanın, sistemin ilk kez ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışma ile stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin yenilikçilik yeteneği üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğindedir. Çalışma için gerekli olan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma bir bankanın Konya şubelerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda stratejik insan kaynakları yönetimi ile işletmelerin yenilikçilik yeteneği arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.Keywords
İnsan kaynakları, stratejik insan kaynakları yönetimi, yenilikçilik

References