INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NANOMATERYALLER: ÇALIŞANLAR İÇİN MESLEKİ AÇIDAN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ Mİ?

Bu çalışma nanomateryallerin genel karakteristikleri mevcut çalışmalarla belirlenebilen potansiyel sağlık riskleri, toksisite ve bilimsel bulguları ve çalışanların maruziyeti, maruziyet yolları, meslek hastalığı risklerini iş sağlığı ve güvenliği açısından bir perspektifle derlemeyi amaçlamıştır. Deneysel çalışmalar nanopartiküllerin nano-boyut’ları nedeniyle spesifik bio-reaktivitelerini ve insan sağlığı için potansiyel tehlikeler içerdiğini ortaya koymuştur. Çalışanları korumak için doğru bir risk yönetimi, risk değerlendirmesi ve toksisite değerlendirmesi gerekmektedir. Solunumla, dermal yolla maruziyet ve nanomateryallerin diğer potansiyel maruziyet yolları değerlendirilmelidir. Herhangi bir meslek hastalığından söz edebilmek için çalışma ortamındaki spesifik bir nanomateryale maruziyet sonucunda belirli bir süre sonunda oluştuğu klinik olarak kanıtlanmalıdır. Bu bağlamda daha fazla epidemiyolojik, vivo/vitro ve toksikolojik çalışmaların yapılması gereklidir. Meslek hastalığından söz edebilmek için henüz yeterli bir kanıt olmasa da direk ya da indirek olarak potansiyel meslek hastalıkları için yeni mevzuatların çalışanları maruziyetten korumak için yerini alacağı ve gerekli olacağı söylenebilirKeywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Nanomateryal, Nanopartikül

References