INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİL ÖĞRETİMİNDE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ALGILARININ ÖLÇÜMÜ

Bu araştırma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde hazırlık sınıfında 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretmen değerlendirme süreçleri ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle bir yazın taraması gerçekleştirilmiş ve kavramsal çerçeve çizilmiştir. Daha sonra Al-Abbadi vd. (2009)’nin geliştirmiş olduğu ölçeğin uygulanması ile 178 adet anket formu üzerinden nicel veri elde edilmiştir. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve sonuç olarak öğrencilerin adil bir şekilde değerlendirildikleri ve bunun öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu tespit edilmiştirKeywords
Dil Eğitimi, Öğrenci Algıları, Öğretmen Değerlendirme Süreci

References