INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULUNUN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim öğretim faaliyetlerinin uygulanmasından birinci derecede öğretmenler sorumludurlar. Bir okulda uygulanan faaliyetlerinin başarılı olmasında en büyük sorumluluk hiç şüphesiz öğretmenlere aittir. Bu nedenle öğretmenlerin okul içerisinde birlikte hareket etme ve koordineli bir biçimde çalışması oldukça önemlidir. Dolayısıyla zümre öğretmenler kurulu toplantıları eğitim öğretim sürecinin etkililiği için oldukça önemlidir. Bu çalışma, Beden eğitimi öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulu hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin; zümre öğretmenler kurulu hakkındaki görüşleri, herhangi bir hizmet içi eğitim alıp almadıkları ve süresinin ne kadar olduğu, zümre öğretmenler kurulunun kuruluşu, işleyişi ve amacı konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarına, zümre öğretmenler kurulunun beden eğitimi öğretiminin amaçlarının gerçekleşmesinde katkısının olup olmadığı, zümre öğretmenler kurulu kararlarını nasıl ve kimle oluşturulduğu, zümre öğretmenler kurulunun yararları, zümre öğretmenler kurulunun gerekliliğine ilişkin görüşleri ve zümre öğretmenler kurulunun faaliyetlerine ilişkin önerilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılarak Kahramanmaraş ve Gaziantep ilindeki Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 20 beden eğitimi öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, beden eğitimi öğretmenlerinin çoğunluğunun zümre öğretmenler kurulunun yararlı bir uygulama olduğu ve kurulun ortak kararlar alınmasını sağladığı için etkili olduğu yönündedir. Ayrıca kurulun dersin amaçlarının gerçekleşmesinde katkısının olduğu, farklı görüşlerin konuşulmasını sağladığı, alan ve planlamayı sağlamada etkili olduğu söylenebilir. Bunun yanında zümre öğretmenler kurulunda alınan kararların sonraki süreçte de desteklenmesi gerektiği, toplantılarda branşların daha ayrıntılı olarak ele alınması gerektiği, alınan kararların uygulamaya dökülmesi gerektiği ve toplantıların daha düzenli bir şekilde yapılması gerektiği önerilmektedir.Keywords
Zümre öğretmenler kurulu, Öğretmen, Beden eğitimi.

References