INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EBÛ HAMİD MUHAMMED EL-GAZZÂLÎ’YE GÖRE MUHASEBE VE MURAKABE

Gazzâlî tasavvuf hareketi içinde bir dönüm noktasıdır. Onunla birlikte Sünni tasavvuf meşruiyet sorununu büyük ölçüde çözmüş, böylelikle tasavvuf hareketi halk ve ulema nezdinde genel manada bir kabule mazhar olmuştur. Huccetü’l-İslam unvanına sahip olan Gazzâlî, muhasebe ve murakabe kavramlarına sûfî bir bakış açısıyla yaklaşmış ve basiret sahiplerinin takip etmeleri gereken makamları detaylı bir şekilde izah etmiştir. Bu veciz çalışmada, tasavvuf ilminde mümtaz bir makama sahip olan ve İslam âleminin teveccühüne mazhar olan Gazzâlî’nin muhasebe ve murakabe kavramlarına getirmiş olduğu değerlendirmelerini izah edeceğiz. Böylece Gazzâlî’nin söz konusu kavramlar hakkındaki düşüncelerini tespit edip ilim camiasının istifadesine sunacağızKeywords
Gazzâlî, Tasavvuf, İhyâ?ü ?ulûmi’d-dîn, Muhasebe, Murakabe

References