INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR MERKEZLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA

İnsanoğlu günlük yaşamı içerisinden çevresi ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sebebi ile yaşamı boyunca yönetmesi gereken pek çok olayla karşılaşmaktadır. Günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla etkin bir biçimde başa çıkabilmek için sahip olunan olumlu ve uyumlu davranışları ifade eden yaşam becerisi, hızla değişen günümüz dünyasında başarıyı da desteklemektedir. Sporun kişilerin hayatlarına kazandırdığı olumlu etkiler dikkate alındığında, yaşam becerilerini geliştirmede önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sporun yaşam becerilerine katkısı bazı demografik özellikler de gözönünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma 1 Mayıs - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 2 özel spor salonuna fiziksel aktivite yapmak için gelen kişilerle yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cronin ve Allen (2017) tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ)” kullanılmış ve spor yapan kişilerde sporun yaşam becerilerine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda eğitim, çalışma durumu ve kronik rahatsızlığın sporun yaşam becerilerine etkisi arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Yaşam becerisi, spor, sağlık, fiziksel aktivite.

References