INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENÇLİĞİN SİYASAL KATILIMA İLİŞKİN ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Toplumdaki bireylerin siyasal tavır ve davranışları siyasal toplumsallaşma olarak ifade edilmektedir. İnsanlar, kendilerini ilgilendiren kararları etkilemek veya bunları durdurmak, bunlara müdahale etmek amacıyla aktif veya pasif bir şekilde siyasal katılım eğiliminde bulunurlar. Üniversite gençliğini ele alan bu çalışmada; siyasal bilgi düzeyi, siyasal karar alma mekanizmalarına karşı tutumlar, siyasal alandaki etkinlik ve Türkiye’nin belirli politika ve sorunlarına karşı olan davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi ile 680 öğrenci ile oluşturulan örneklemden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS paket programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; öğrencilerin siyasal katılım düzeylerinin düşük olduğu ve ailesinde siyasi parti üyesi bulunanların genel olarak daha yüksek siyasal katılım düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki siyasal sisteme güven konusunda öğrencilerin ikiye bölündüğü görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyi ile siyasal katılım düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Gençlik, İdeoloji, Katılım, Siyaset.

References