INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmanın amacı; Düzce Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrencilerin spora yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın araştırma grubunu; Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan Fen- Edebiyat Fakültesi’nde (93 kişi), Eğitim Fakültesi’nde (79 kişi) Mühendislik Fakültesi’nde (134 kişi), Teknoloji Fakültesi’nde (112 kişi), Sağlık Fakültesi’nde (63 kişi), Orman Fakültesi’nde (22 kişi), Ziraat ve Doğa Fakültesi’nde (5 kişi), İşletme Fakültesi’nde (138 kişi), Spor Bilimleri Fakültesi’nde (42 kişi), Tıp Fakültesi’nde (28 kişi), İlahiyat Fakültesi’nde (43 kişi), Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ( 28 kişi) öğrenim gören toplam 787 (341 kadın, 446 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Koçak (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirliği yapılan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler; Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu verilerin sonuçları SPSS 25.00 istatistik programı ile yapılmıştır. İstatistiki sonuçlar p < 0,05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey Testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; düzenli olarak spor yapanların yapmayanlara göre daha olumlu tutuma sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Spor Bilimleri Bölümü öğrencileri ile Fen- Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, Teknoloji ve Tıp Bölümü öğrencileri arasında zihinsel gelişim, psikososyal gelişim ve tutumları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.Keywords
Spor, Tutum, Öğrenci

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved