INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİNE ODAKLANAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Araştırmanın temel amacı; yönetici, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine yönelik algı, görüş ve tercihlerine odaklanan çalışmaları farklı değişkenler açısından analiz etmektir. Araştırmada yöntem olarak betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini yönetici, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefelerini ortaya çıkarmaya odaklanan, 2003-2018 yılları arasında Türkiye’de yayınlanmış lisansüstü tez ve makale çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler çalışmaların yayın yıllarına, türlerine, kullanılan yöntemlere, çalışma grubuna, veri toplama aracına, analiz yöntemlerine, anahtar kelimelerine ve ilişki kurulan diğer durumlara göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen çalışmaların en fazla 2015-2018 yılları arasında yayınlandığına, bu çalışmalarda yöntem olarak tarama yöntemi, anahtar kavram olarak eğitim felsefesi, veri toplama aracı olarak ölçek, veri analiz yöntemi olarak da betimsel istatistikler, t testi ve anova gibi tekniklerin daha sık kullanıldığına ulaşılmıştır.Keywords
Felsefe, eğitim felsefesi, eğitim inançları

References