INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM FARKINDALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilk yardım farkındalığı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO’ da öğrenim gören 196 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Veriler SPSS 15.0’da değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda en yüksek ortalamanın“Temel Yaşam desteği (kalp masajı ve suni teneffüs) hakkında olduğu ve en düşük ortalamanın ise “Olay yerinin tanımını yapamam” olduğu görülmüştür. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilk yardım farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu ve bu düzeyin cinsiyet ve ilk yardım eğitimi alma durumu değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Ancak yaş, lise türü ve ilk yardım dersi alma değişkenlerine göre ise istatistiki olarak farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
İlk Yardım, MYO, Eğitim

References