INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GENÇ BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE MİZAH ANLAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı genç basketbol oyuncularının stresle başa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah anlayışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Korelasyonel bir araştırma olan bu çalışmaya, uygun örnekleme yoluyla seçilen 90 basketbolcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’ ve ‘Mizah Anlayışları Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizi için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, tüm mizah anlayışlarının stresle başa çıkmada anlamlı yordayıcıları olmadığı göstermiştir. Kendine güvenli yaklaşım, katılımcı mizah anlayışı ile pozitif ilişkili bulunurken, saldırgan mizah ile negatif ilişkili bulunmuştur. Stresle başa çıkmada iyimser yaklaşım, kendini geliştirici mizah tarafından pozitif yönde ilişkilendirilirken, saldırgan mizah tarafından negatif yönde yordanmıştır. Bununla birlikte çaresiz yaklaşım, boyun eğen yaklaşımla pozitif yönde ilişkili iken, kendine güvenli ve katılımcı mizah anlayışı ile negatif yönde ilişkisi bulunmuştur. Bulgular, sağlıklı mizah anlayışlarına (katılımcı ve kendini geliştirici) sahip basketbolcuların aynı zamanda sağlıklı başa çıkma tarzlarını daha fazla kullandıklarını göstermiştir.Keywords
Basketbol, mizah, stres, tarz

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved