INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmanın amacı literatürde daha önce çok az incelenmiş olan örgüt kültürü ile sosyal sermaye arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışma özel sektörde faaliyet gösteren bir firmada beyaz yaka 150 çalışan üzerine gerçekleştirilmiştir. Anketten elde edilen veriler SPSS programı yardımı ile korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler sonucunda örgüt kültürü alt boyutları ile sosyal sermaye arasında pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgüt Kültürü, Sosyal Sermaye

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved