INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FARKLI FAKÜLTELERDE EĞİTİM GÖREN VE SPOR YAPAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE SPORA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, farklı fakültelerde eğitim gören ve spor yapan Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeyleri ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Düzce Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde eğitim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmış 381 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için 5 sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Spora yönelik tutumlarını belirlemek için güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Şentürk (2015) tarafından yapılmış 25 sorudan oluşan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların ahlâki olgunluk düzeylerini belirlemek için ise Şengün (2008) tarafından geliştirilen ve 66 sorudan oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 17 paket programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Veri dağılımları Kolmogorov-Smirnov normallik testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların ahlaki olgunluk puanları ile spora yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, fakülte ve branş değişkenleri açısından anlamlılık ifade etmektedir. Sonuç olarak, araştırma grubunun ahlaki olgunluk düzeyleri ile spor tutumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir ve dolayısıyla spor tutumları yüksek olan bireylerin ahlaki olgunluk puanların da arttığı söylenebilir.Keywords
Ahlak, ahlaki gelişim, spor, tutum, üniversite

References