INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ İLİNDE SEKTÖREL BİR ÇALIŞMA

Çalışmada örgütsel bağlılık ile sosyal sermaye arasındaki ilişki incelenmiştir. Sosyal sermaye ölçeğinin güvenirlilik analizi sonucu cronbach alpha değeri 0,938 olarak, örgütsel bağlılığın cronbach alpha değeri ise 0,743 olarak ölçülmüştür. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinde faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan 150 beyaz yaka çalışan grubu oluşturmaktadır. Analizler sonucunda örgütsel bağlılık alt boyutları ile sosyal sermaye toplam algısı puanı ve sosyal sermaye alt boyutları arasında orta ve yüksek düzeylerde pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür.Keywords
Örgütsel Bağlılık, Sosyal Sermaye

References