INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU ALIMLARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Bu çalışma; Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki Türkiye’nin,kamu alımları sürecinde yürürlükteki kanunlarının, AB direktifleri ile uyumu ve farklılıklarını göstermeyi amaçlamaktadır. AB’ye üyelik sürecindeki Türkiye’nin, AB müktesebatını ne derecede kendi kanunlarına yakınlaştırdığı, AB müktesebatını ne derecede özümsediği, yıllık ilerleme raporları ile takip edilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak, Türkiye’nin kamu alımlarında kendi kanunları ile AB müktesebatını yakınlaştırmak için ne gibi düzenlemelerde bulunduğu veyürürlükte olan kanunlarda ne gibi farklılıkların olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, kamu alımları kavramı ortaya konulduktan sonra, Türkiye örneğinde bu süreçlerin gelişimi değerlendirilmiştir. AB müktesebatı ile Türkiye kamu alımları mevzuatları karşılaştırılmaya çalışılarak, AB üyelik sürecinde Türkiye’nin ne gibi değişikliklerde bulunarak uyum sürecini geliştirmeye çalıştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.Sonuç kısmında ise, mevcut durumun AB üyelik sürecindeki yeri değerlendirilerek, eksikliklerin ve farklılıkların giderilmesi konusunda atılabilecek adımlara veya muhtemel önerilere yer verilmiştir.Keywords
Kamu Alımları, AB Uyum Süreci, Yenilikçi Tedarik

References