INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALGISI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI

İyi ve kötünün, doğru ve yanlışın ayırt edilmesi suretiyle bireylerin tutum ve davranışlarını şekillendiren etik olgusu, son yıllarda kamu yönetiminde önem kazanmaya başlamıştır. Gerek kurum içerisinde daha demokratik, adil ve eşitlikçi bir yapının oluşması; gerek hesap verilebilirlik anlayışının işlerlik kazanması adına Türkiye, kamu etiğini yasal düzenlemelerle uygulamaya çalışan ülkeler arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada Aydın Büyükşehir Belediyesi özelinde, belediyede çalışan kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri ve bu ilkeleri etkileyen faktörlere yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla personele yönelik bir alan araştırması yapılmıştır.720 katılımcıya anket uygulamak suretiyle etik anlayışı ve kültürünün kurumdaki durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Etik Davranış İlkeleri,Kamu Etiği.

References