INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ

1970’lerden sonra ticaretin serbestleşmesi, böylece finansal serbestleşme ile birlikte döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılması sonucunda ülke ekonomileri döviz kuru oynaklığının yaratmış olduğu belirsizlik riski ile karşı karşıya kalmıştır. Döviz kuru oynaklığının yaratmış olduğu belirsizliğin ülke ekonomisinin makroekonomik değişkenleri üzerinde birtakım etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacını, güncel verileri kullanmak suretiyle enflasyon ile reel döviz kuru ve enflasyon ile döviz kuru oynaklığı arasındaki uzun dönemli ilişkinin ve nedensellik ilişkisinin varlığını araştırmak oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye ekonomisi için, 2008:Q1-2018:Q3 dönemine ait çeyrek dönem verileri kullanılarak, bu ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular; enflasyon oranı ile reel döviz kuru arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Ancak döviz kuru oynaklığı ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca sonuçlar, genel itibari ile enflasyondan reel döviz kuruna ve döviz kuru oynaklığına doğru pozitif bir nedenselliğin olduğunu, reel döviz kurundan da enflasyona doğru pozitif yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Döviz kuru oynaklığından enflasyona doğru ise herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.Keywords
Döviz Kuru Oynaklığı, TÜFE, Granger Testi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved