INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİZ İZOKİNETİK H/Q ORANLARI İLE BACAK STATİK VE DİNAMİK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELEMESİ

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerde diz izokinetik hamstring /quadriceps (H/Q) oranları ile bacak statik ve dinamik kuvvet arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22.80±1.48 yaş ortalamasına sahip toplamda 14 sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik testler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Her hareket açısı 15 tekrar ve 45 saniye dinlenme aralıkları ile uygulanmıştır. Deneklerin statik bacak kuvveti ölçümü dinamometre ile ölçülmüştür. Dinamik bacak kuvveti ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Spss 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık derecesi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların diz izokinetik H/Q oranları ile dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p < 0.05) statik bacak kuvveti ile arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p > 0.05). Sonuç olarak diz izokinetik H/Q oranlar ile dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, kuvvet, statik, dinamik

References