INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİZ İZOKİNETİK KUVVET İLE STATİK VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı diz izokinetik kuvveti ile bacak statik ve dinamik kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22.80±1.48 yaş ortalamasına sahip toplamda 14 sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik testler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Her hareket açısı 15 tekrar ve 45 saniye dinlenme aralıkları ile uygulanmıştır. Deneklerin statik bacak kuvveti ölçümü dinamometre ile ölçülmüştür. Dinamik bacak kuvveti ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Spss 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık derecesi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre diz izokinetik 60os-1’ lik açısal hızdaki total work extension (nm), average power extension (W) ve time to peak tork değerlerindeki diz izokinetik kuvvet ile dinamik bacak kuvveti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p < 0.05). 60os-1’ lik açısal hızdaki peak torque flexsion (nm), total work flexsion (nm), average power flexsion (W) ve time to peak torque flexsion (sec) değerlerinde statik kuvvet ile ve diğer açısal hızlarda statik ve dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p > 0.0.5). Sonuç olarak 60os-1’ lik açısal hızdaki total work extension (nm), average power extension (W) ve time to peak tork değerlerindeki diz izokinetik kuvvet ile dinamik bacak kuvveti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, kuvvet, statik, dinamik

References