INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HATAY SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA VE KONTROL HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar halk sağlığıyla ilgili önemli problemlerdir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortalite oranları ve sağlık bakım maliyetleri artmaktadır. Enfeksiyon kontrolünün temel amacı, bulaşıcı hastalıkların oluşumunu ve bulaşmasını azaltmaktır. Bulaşıcı hastalıklara maruz kalmak, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı en sık rastlanan mesleki tehlikelerden biridir. Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin hastanede uygulama nedeniyle bulundukları zaman diliminde enfeksiyon hastalıklarıyla bulaşma risklerini artıran durumlara maruz kalmaktadırlar. Bundan dolayı öğrencilerin enfeksiyon hastalıklarından koruma ve kontrol hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirebilmek için anket çalışması yapmayı amaçladık.

Çalışmaya 75’i (%32.3) erkek 157’si (%67.7) kız olmak üzere toplam 232 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 99’u (%42.7) sağlık meslek lisesi çıkışlıdır. Hastane enfeksiyonlarından korunmak için alınması gereken standart önlemler arasında öğrencilerin %100’ü eldiven, %99’u ise el hijyenin izolasyonda önemli olduğunu düşünmüştür. Katılımcıların %97’si hastane enfeksiyonunun tanımını doğru yapabilmiştir. Öğrencilerin %95.3’ü enfeksiyon zincirini oluşturan basamakları doğru cevaplamıştır. Ancak verilen ikili sorularımızda; bulaşma ve izolasyon yöntemlerde kullanılan sembollerin tam olarak bilinmediği gözlenmiştir.

Sonuç olarak; öğrencilerimizde hastane enfeksiyonlarından korunma ve kontrolü hakkında bilgi eksiklerinin olduğu ancak oryantasyon eğitimlerde öğrendiklerinin de unutulmadığı gözlenmiştir. Bundan dolayı daha detaylı ve yerinde konuların uygulamalı olarak verilmesi gerektiği düşünülmüştür.Keywords
Hastane enfeksiyonları, Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, Korunma ve Kontrol

References