INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SOSYOLOJİK AÇIDAN EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN “ENGELLİ VE AİLE” İLİŞKİSİNDEKİ ROLÜ

Bu çalışmada, evde bakım hizmetleri açısından engelli ve aile ilişkisinin sosyolojik boyutunun İzmir örneği üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışma, sosyolojide yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini İzmir ili, örneklemini ise Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği’ne üye engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu açıdan örneklem tekniği olarak amaçlı örneklem tekniği uygun görülmüştür. Toplamda 12 kişi olmak üzere 8 kadın ve 4 erkek katılımcı ile derinlemesine yapılandırılmamış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilerden elde edilen bulgular, psikolojik, ekonomik ve sosyal bakım temaları açısından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, evde bakım hizmetleri engelli ve yaşlı bireyler için özellikle de yaşlı engelliler için öncelikli bir konu haline gelmektedir. Toplumda engellilerin bakımı sorumluluğunun çoğunlukla ailenin üzerine yüklenmesi sosyal devlet anlayışının çelişkili bir durumunu yansıtmaktadır. Bu açıdan evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması önem taşımaktadır.Keywords
Evde Bakım Hizmetleri, Engelli, Aile

References