INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÂĞIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİST’TE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: 2010 -2018

Bu çalışmanın amacı mali tablolar analizinde kullanılan oranlar ile firma değeri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin Kâğıt ve kâğıt ürünleri, basım ve yayın sektöründe faaliyet gösteren 12 şirketin 2010-2018 yılları arasındaki finansal rasyoları hesaplanmış elde edilen oranlarla firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmamızda firmanın değeri bağımlı değişken olup, likidite, faaliyet, mali yapı ve karlılık oranları ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışmaya konu olan işletmelerin firma değeri ile ortalama tahsil süresi, borçların devir hızı, ortalama ödeme süresi, dönen varlık devir hızı, stok devir hızı arasında anlamlı, diğer rasyolar arasında anlamsız ilişki tespit edilmiştirKeywords
Mali Tablolar Analizi, BİST Kâğıt Sektörü İşletmeleri

References