INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞ PERFORMANSINI ARTIRMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: MANTAR YÖNETİM

İşletmeler günümüz rekabet koşulları altında varlıklarını devam ettirebilmek için daha fazla çalışmak zorundadırlar. Aksi halde güçlü rakipler karşısında faaliyetlerine son vermek durumunda kalabilirler. Bu bağlamda işletmenin başarıya ulaşması iş performansına bağlıdır. İşletmelerde “insan” faktörü diğer üretim girdilerinden farklı olarak stratejik bir öneme sahiptir. Üretim sürecine yön veren insan sermayesi, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde de kilit rol oynamaktadır. Yönetim alanında iş performansını artırmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda yönetim ve organizasyon alanına yeni giren bir kavram olan Mantar Yönetim de bunlardan bir tanesidir.
Bu çalışmanın temel amacı işletmede çalışan işgörenlerin iş performansı ile mantar yönetim arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Aynı zamanda işgörenlerin çalıştığı pozisyonun işgören performansına etkisi araştırılmıştır. İş performansını ölçmek için Sigler ve Pearson (2000)’ın Kirkman ve Rosen (1999)’dan aldığı 4 ifadeyi Türkçe’ye çeviren Çöl (2008)’ün ifadeleri kullanılmıştır. Mantar yönetim için de Kılıç ve Olgun (2017)’un 8 soruluk ifadelerinden faydalanılmaktadır. Analiz sonucunda mantar yönetimin daha yoğun bir şekilde uygulanması ile işgören performanslarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte mavi yakalılar ile beyaz yakalıların iş gören performansı arasında da farklılıklar tespit edilmiştirKeywords
İş Performansı, Çalışan, Mantar Yönetim

References