INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FARKLILIK İKLİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırma, “Çalışanların örgütlerindeki farklılık iklimi algısı örgütsel özdeşleşme düzeylerini ne ölçüde etkiler?” sorusu üzerine inşa edilmiştir. Bu temel soru çerçevesinde araştırmada, çalışanların farklılık iklimi algılarının örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde ankete dayalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle bölgede faaliyet gösteren işletme çalışanlarından elde edilen 260 anket, SPSS 22.0 programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan doğrusal regresyon analizleri sonucunda farklılık iklimi algısının örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde pozitif ve istatistiksel bakımdan anlamlı etkisinin olduğu, ayrıca farklılık iklimi algısı alt boyutlarından farklılıklara saygı, grup aidiyeti ve bütünlüğü ile yönetim ve grup desteği algılarının da örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde pozitif ve istatistiksel bakımdan anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Farklılık, Farklılık İklimi, Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme

References