INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Spor, hayatın her döneminde sağlığın temelini oluştururken önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. İnsan yaşamında yeterli ve dengeli spor yapmanın önemli olduğu dönemlerden biri de çocukluk çağı ile olgunluk çağı arasındaki geçiş dönemi sayılan büyüme ve gelişmenin hızlandığı gençlik çağıdır. Spor okuryazarlığı, beden eğitimi ve spor alanındaki sağlıklı, becerileri yüksek yeteneklerini genişletmek amacıyla fiziksel eğitimin varlığını ortaya koymaya yönelik bilgi, beceri ve tutuma dönüşen uygulamalardır. Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrencilerinin spor okuryazarlığı düzeylerini ve bu düzeylerin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik bir tarama araştırmasıdır. Çalışmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde, frekans ve ortalamaları belirlenmiştir. Ayrıca gruplar arası farklılıkların bulunması için t testi ve varyans analizi (ANOVA: Analysis of Variance) kullanılmıştır. Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencilerinin spor okuryazarlığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada öğrencilerin spor okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Spor okuryazarlığı, Spor Bilimleri, Bilgi, Beceri

References