INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FUTBOL TARAFTARLARININ KULÜP İMAJI ALGISI

İçinde bulunduğumuz çağın en fazla ilgi çeken ve milyonlarca kişinin yakından ilgilendiği futbol, spor endüstirisinden en fazla payı alan spor braşlarının başında gelmektedir. Spor endüstrindeki bu gelişmeler tüketim ve müşteri (taraftar/izleyici) kavramlarının önceki dönemlere göre daha fazla ilgi çekmesine sebep olmuştur. Günümüz futbol endüstrisinde tüketici, yani taraftar artık bir müşteri olmuştur. Alanyazın incelendiğinde kulüp imajı kavramı taraftarların sempatizanı oldukları futbol kulübü hakkındaki genel duygu ve düşüncelerinin ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Bir kurum olarak futbol kulüplerinin, hayatta kalabilmelerinde hedef kitle tarafından doğru algılanmalarının gerekli olduğu, bu yüzden futbol kulüplerinin imajının bu noktada önemli olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacını; futbol taraftarlarının destekledikleri kulübe ilişkin imaj algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören ve araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 182 (56 kadın, 126 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kapsamında kullanılan veri toplama araçları ise Jung (2012) tarafından geliştirilen ve Sönmezoğlu, Çoknaz ve Polat (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan spor kulüpleri hakkında spor seyircilerinin imaj değerlendirmelerini ortaya koyan “Kulüp İmajı Ölçeği (KİMJÖ)” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Katılıcılardan toplanan verilerin analizlerinde; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlamak için frekans ve yüzde analizi, katılımcıların destekledikleri futbol takımıyla ilgili imaj algılarının belirlenmesi amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkların hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Tüm verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<0,05 anlamlılık düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak, taraftarların sempatizanı oldukları futbol kulübüne ilişkin imaj algıları ne kadar olumlu ise resmi ürün satın alma sıklığı da o kadar artmaktadır. Ek olarak, kulübüne yönelik imaj algısı yüksek olan taraftarların takımın tüm maçlarını takip etme isteği de artmaktadır.Keywords
Kulüp İmajı, Taraftar, Futbol, Üniversite Öğrencileri, Spor Bilimleri

References