INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmadaki temel amaç, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin algıları ile zaman yönetimi becerilerine ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bu yönüyle, nicel ilişkisel bir araştırma hüviyetindedir. Araştırmanın genel evrenini Türkiye’deki Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda İstanbul ili Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinin genelinde görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evrenindeki tüm öğretmenlere ulaşmak çok zor olduğu için bir örneklem seçilmiştir. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veri toplama aracının ilk bölümü, kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. İkinci bölümde, “Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği” yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise “Zaman Yönetimi Envanteri” bulunmaktadır. İstatistiksel analizler için istatistik paket programı SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 21.0) kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman planlaması becerileri” alt faktörü algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman tutumları becerileri” alt faktörü arasında pozitif yönde düşük düzeyin üzerinde anlamlı bir ilişki vardır, Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman harcattırıcılar becerileri” alt faktörü arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının düzeyi “yüksek”, zaman yönetimi becerileri algılarının düzeyinin “sık sık”tır. Öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerine ilişkin algıları “cinsiyet” ve “medeni durum” değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.Keywords
Öğretimi planlama, öğretimde zaman yönetimi, öğretmenlik yeterlikleri, öğretmenlik becerileri.

References