INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, ALTIN, PETROL FİYATLARI VE BORSA ENDEKSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL ARDL ANALİZİ

Bu çalışmada, BRIC-T ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye) için seçilmiş ekonomik göstergelerin bu ülkelerin borsa endeksleri üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemiyle 2010-2018 dönemi aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Değişken olarak sanayi üretim endeksi, altın, petrol fiyatları ve borsa endeksi serileri kullanılarak model tahmin edilmiştir. Dağıtılmış gecikmeli otoregresif (ARDL- Autoregressive. Distributed Lag) sınır testine dayalı eşbütünleşme testi ile elde edilen ampirik analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde, uzun dönemde sanayi üretim endeksinde meydana gelecek %1’lik bir artışın BRICS-T ülkelerinin borsa endekslerini %0.45 oranında artıracağı, petrol fiyatlarında meydana gelen aynı orandaki artışın ise bu endeksi %0.30 oranında azaltacağı söylenebilir. Kısa dönem analizinde, modelin hata düzeltme terimleri çalışmakta, yani kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin düzelme olasılığını ve hızını gösteren hata düzeltme parametresinin de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceği ancak bunun nispeten uzun süreceği ifade edilebilirKeywords
Altın fiyatları, petrol fiyatları, sanayi üretim endeksi

References