INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK HARİTASININ BELİRLENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Otel işletmeleri, hizmet sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Otel işletmeleri emek-yoğun işletmelerdir ve her koşulda insan faktörü ön plandadır. Çalışanlar, verilen hizmetin hemen her sürecinde müşteriyle bire bir etkileşim içindedir. Bu durum, çalışanların müşterilere olan yaklaşımının, davranışlarının ve hizmeti sunuşunun en iyi şekilde olmasını gerektirmektedir. Çalışanların müşterilere nasıl davranması gerektiğini bilmesi ve beklentilere maksimum düzeyde karşılık verilmesi hizmet kalitesinin artırılmasına doğrudan katkı sunabilecektir. Çalışanların bu niteliğe sahip olabilmesi alacakları turizm eğitimiyle mümkündür. Araştırmada, otel işletmelerinde çalışanların demografik haritalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, otel işletmelerinde çalışanların ne kadarının turizm eğitimi almış olduğu, hangi düzeyde eğitim aldığı, kaç yıldır sektörde çalıştığı ve hangi departmanda görev yaptığı gibi soruların cevaplarına ulaşılmıştır. Araştırma, Konya ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışanlar üzerine yapılacaktır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı (SPSS) aracılığıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların yarısından fazlasının herhangi bir düzeyde turizm eğitimi almadıkları tespit edilmiştir. Çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücret düzeyinde bir ücretle çalıştıkları ve bu durumdan memnun olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Demografik harita, Konya, Otel işletmeleri, Otel çalışanları.

References