INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ALGISI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Kent imajı, kişilerin kentlerle ilgili düşünceleri, yargıları ve izlenimlerinin bütünüdür. Kent imajı, turizm açısından oldukça önemlidir. Kente olan bakış açısı, ön yargılar, düşünceler ve izlenimler o kente olan ilginin olumlu veya olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Araştırmada Konya’da okuyan öğrencilerin Konya kent imajı algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Üniversite öğrencileri okudukları kent için hem potansiyel turist hem de kent ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşleriyle başkalarını etkileyebilecek bir güç durumundadır. Bu yüzden Y kuşağı diye adlandırılan üniversite gençliğinin kent imajı algısının ölçülmesi oldukça önemlidir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular, ikinci bölümde Konya kent imajı ile ilgili sorular, üçüncü bölümde ise Konya halkına yönelik katılımcıların algıları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrenciler Konya ulaşımının ve yemeklerinin iyi olduğunu, sağlık imkanlarının ise yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan, öğrenciler kentteki eğlence imkanlarının, sanatsal etkinlerin ve sportif faaliyetlerin yeterli olmadığını düşünmektedir.Keywords
Kent imajı, Konya, Üniversite öğrencileri.

References