INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KOLLUK BİRİMLERİNİN ASAYİŞ OLAYLARINI AYDINLATMA PERFORMANSLARININ MOORA YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

Faili meçhul olayların kolluk birimleri tarafından çözülmesi, toplumun bu birimlere olan güvenin artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple kolluk birimleri tarafından faili meçhul olayların çözülmesi, kolluk performansının göstergesi olarak çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın literatür kısmında Türk kamu yönetiminde kolluğun görevleri ve faili meçhul kavramının kolluk açısından öneminin açıklaması yapılmıştır. Bunun yanında, kolluk birimlerinin (jandarma ve polis) mevcut şartlarına ve imkanlarına göre kolluk birimlerinin aydınlattığı olayların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, karada emniyetin ve asayişin sağlanmasında sorumlu polis ve jandarma kolluk birimlerinin kendi sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olayların aydınlatılmasını etkileyen değişkenler belirlenmiştir. Bu kapsamda hayali olarak 5 kolluk birimi oluşturularak söz konusu 5 kolluk biriminin sahip oldukları sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olayların aydınlatılmasına etki edecek değişkenlerin imkan, durum ve aydınlatılan olay sayıları hayali olarak oluşturulmuştur. Devamında ise, kolluk birimlerinin olayları aydınlatmadaki performansları (başarıları, etkinlikleri, tercih edilebilirlikleri) moora sayısal yöntemi uygulaması yapılarak söz konusu performansların (başarıların, etkinliklerin, tercih edilebilirliklerin) kıyaslaması yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, kolluk birimlerinin mevcut karşılaştığı ve eşit önemliliği olduğu varsayılan değişkenler ışığında, moora sayısal yöntemi kullanılarak asayiş olayların kolluk birimlerince aydınlatma performansının (başarılarının, etkinliklerinin, tercih edilebilirliklerinin) nasıl değerlendirilebileceğine yönelik bir yöntem niteliği taşımaktadır. Bu uygulanan yöntem ile ayrıca kolluk birimlerinin asayiş olaylarını aydınlatması daha spesifik olarak değerlendirilebilecek, kolluk birimlerinin olayları aydınlatmadaki performansları (başarıları, etkinlikleri, tercih edilebilirlikleri) kıyaslanabilecek ve ilgili kolluk biriminin aydınlatılan olay sayılarının artırılmasına yönelik tedbirler alınabilecektir.Keywords
Kolluk birimi, faili meçhul olay, aydınlatılan olay.

References